زبان بدن يا Body Language ارتباطات غير کلامي مي باشد که تفکر ، تصميم و احساسات بوسيله رفتارهاي فيزيکي ( حرکات بدن) بيان مي شود.شما وقتي شروع به صحبت مي کنيد همانطور که زبان شروع به تکان خوردن براي ايجاد صداهاي مختلف مي شود ، بدن نيز در همان حال شروع به حرکت نسبت به احساسات ايجاد شده بوسيله کلامهاي گفته شده مي کند.