گاز گرفتن لب در زبان بدن

منظور از عمل گاز گرفتن لب در زبان بدن ممکن است به گوشه های لب و یا تمام لب باشد که مطمئنن شما هم چندین بار این عمل  را در شرایط و رویداد های گوناگون انجام داده اید برای مثال مشاهده یک غذای خوشمزه،اتفاقی ناگوار،عصبانیتی که ممکن است هر لحظه از کنترل خارج شود،برانگیختگی جنسی،نگرانی و اضطراب،تحت فشار بودن، در فکر بودن. این عمل معمولا به صورت ناخودآگاه انجام می شود و نسبت به احساس،وضعیت،مکان به حالت های متفاوتی نمایان خواهد شد.

وقتی می خواهیم بچه ای را از کار بدی بازداریم ممکن است ابروهای خود را به بالا انداخته و با دندانهای بالا لب پایین را گاز گرفته و سر خود را به طرفین تکان دهیم که نمایانگر بد و اشتباه بودن کار است.همین نشانه در زمانی که مخاطب فریب حرفهای شخصی را خورده و شخص لبخندی زده و برای معلوم نشدن ذوق و شوق آن را به گاز گرفتن لب مخلوط کرده.زمانهایی نیز می باشد که شما مضطرب بوده و گاز گرفتن لب کمک می کند که احساس آرامش کنید

افرادی که دارای اضطراب بوده یا از نظر فکری مشغول هستند نیز ممکن است به صورت ناخودآگاه شروع به گاز گرفتن گوشه های لب به دفعات کرده گویی که در حال کندن پوست لب هستند که معمولاً با نگاهای خیره به یک سمت مشخص همراه می باشد.در بعضی اوقات دندان های جلو بالا راست لب پاینی را گاز گرفته و در زمان های دیگر دندانهای بالا چپ که به تفکر بنده مربوط به چپ دست یا راست دست بودن شخص داشته.همین اتفاق می تواند با دندان های پایین نیز رخ دهد، نگاه شخص در هنگام انجام این عمل می تواند بازگو کننده نوع فکر شخص باشد (اطلاعات بیشتر زبان بدن چشم)

اگر چندین ثانیه قبل از زمان گاز گرفتن لب شخص را مشاهده کنید می توانید متوجه شوید که احساس آن چیست.فشاری نیز که به لب گاز گرفته شده وارد می شود بسیار مهم بوده برای مثال وقتی شما لب خود را به دلیل عصبانیت گاز گرفته فشار بسیار زیادتری نسبت به برانگیختگی جنسی داشته.در هنگام عصبانیت ممکن است شما هر دو لب را به سمت داخل ببرید و سپس فشار دهید یا با دندان های بالا تمام لب پایینی یا تنها گوشه ای را گاز گرفته.

نشانه هایی که در هنگام نمایان شدن این حرکت مشاهده می کنیم نیز بر اساس موارد ذکر شده متفاوت خواهد بود که ما به آنها اشاره خواهیم کرد :

لذت غذای خوشمره-عصبی-ترس-برانگیختگی جنسی-نگرانی-تحت فشار بودن-در فکر بودن

گاز گرفتن لب در زبان بدن_Biting lip in body language

گاز گرفتن لب در حالت عصبی

گاز گرفتن لب در زبان بدن_Biting lip in body language

گاز گرفتن لب حالت تفکر

گاز گرفتن لب در زبان بدن_Biting lip in body language

گاز گرفتن لب حالت مخفی کردن مطلبی

 

گاز گرفتن لب در زبان بدن_Biting lip in body language

گاز گرفتن لب حالت ذوق و شوق

امتیاز دهید