نوشته‌ها

,

تحریک گر

تحریک گر در زبان بدن

تحریک گر(Manipulator) در زبان بدن به کارهایی که در صورت و اندام رخ می دهد مانند: گاز گرفتن لب ، خارش ،زبان زدن،تحریک گر در زبان بدن_manipulators in bodylangue فشار دادن ، لمس کردن و مواردی که در آن یک شئ می تواند دخیل باشد همچنین انجام کارهایی که بعد از وارد کردن فشار روحی از زبان بدن دیده جزو تحریک گر محسوب شود،(مثال : نشستن مردی معتاد کنار زن که به عمل قرار دادن کیف در بین آنها از سمت زن می انجامد). دفعات استفاده از تحریک گرها آنقدر زیاد است که وقتی شخصی متوجه آنها شود مشاهده می کند که چطور مردم در اجتماع و به طور خصوصی این کار را انجام می دهند.مانند:  قرار دادن کیف بین صندلی ، باز کردن بیش از حد پاها برای استفاده از جای بیشتر ، دست بر پشت گردن زدن در هنگام دروغ گویی و بازی با کُرک و پرزهای روی کت خود را در هنگام مخالفت و یا ناخوشی.

تحریک گرها می تواند بر اساس احساس (ترس ، شادی ، خجالت) و درک شخص از محیط و صحبت ها و زبان بدن مخاطب خود در انواع مختلف از پریدن کوچک اضلانی تا لمس اشیا همانند ساعت و گوشواره باشد.منشاء تحریک گر ها در ازای بروافروختگی احساسات می باشد  و بعضی ها هم می تواند از روی عادت باشد.تحریک گر ها با نهایت هوشیاری تولید شده  و وقتی یکی تحریک گری را تولید کند اگر از او پرسیده شود در حال چه کاری هستی می تواند آن را شرح دهد اما توجهی این رویداد نداشته.مشاهدات نشان داده که مخاطبین از رویاروی با اشخاصی که باتحریک گرها در زبان بدن_manipulator in bodylanguage استفاده از تحریک گرهای زننده و تند مانند تمیز کردن دماغ یا گوش می خواهند وارد یک مذاکرده شوند خودداری کرده و این خودداری با آگاهی کمی انجام می شود.

این تحریک گر ها در وضعیت هایی که مخاطب احساس ناآرامی ، ناراحتی  می توانند بیشتر شوند.البته در بعضی افراد با بوجود آمدن وضعیتی که در تمایل آنها نیست آنها همانند یخ شده و هیچ نوع تحریک گر ، بازتاب . یا زبان بدنی از خود نشان نمی دهند و وقتی که افراد به طور کامل راحت و دارای آرامش و همراه دوستان خود بدون نگرانی بوده تحریک گر ها بیشتر خود را نمایش خواهند داد.کسانی که معمولاً تحریک کنندهای بسیاری نشان می دهند از سمت مخاطبین به عنوان دروغگو ممکن است شناخته شود.

امتیاز دهید