نوشته‌ها

, , ,

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها در زبان بدن انواع مختلفی داشته.وقتی که شخصی چیزی را برای مخاطب خود در نظر گرفته و یا در مورد رویدادی که قرار است رخ دهد می تواند کف دست ها را به نشانه ی خوب یا بد به هم مالیده.مالیدن کف دست ها به صورت موازی حالتی است که ذهنیت شخص نسبت به موضوع خوب و بوده. برای مثال دوستی که دست خود را به هم

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت مثبت

مالیده و به دوستان خود می گوید : این سفر خوبی میشه ، یا بازاریابی که با هیجان وارد اتاق می شود و دست های خود را به هم مالیده و می گوید : الان یک سفارش بزرگ گرفتیم ، یا گارسونی که کف دستهای خود را به هم مالیده و می گوید : چیز دیگری نیاز ندارید، و امثال این موارد همه کف دستهای خود را به صورت موازی به هم مالیده که نشان انتظار مثبت از آن رویداد است.

مالیدن دست به نوعی که انگشتان یک دست به صورت کج نه موازی و همراه با زاویه بر روی دست دیگر مالیده شود نشانگر ذهنیت منفی در مورد رویداد یا مخاطب خود است.کارمندی که در حال کشیدن نقشه ای شوم برای همکار خود می باشد می تواند از این نشانه استفاده کند.این نوع مالیدن کف دست ها در بیشتر اوقات نشان از ذهنیت بد شخص نسبت به مخاطب و یا رویدادی است.

سرعت مالیدن کف دست ها به یکدیگر نیز می تواند بر ذهنیت مخاطب تاثیر گذاشته و همچنین ذهنیت شخص را نیز نشان دهد.معمولا سرعت دست ها هنگام مالیدن دست ها به صورت موازی زیاد بوده و علت آن را هم می توان به تمایل شخص برای نشان دادن مورد یا رویارویی با رویداد باشد ولی در حالت کج سرعت کاسته شده.

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت منفی

تعداد دفعات نیز می تواند بیانگر تفکر شخص بر روی موضوع باشد.برای مثال اگر شخصی وارد آژانس مسکن شده و متصدی آژانس دست های خود را با سرعت به طور موازی دو بار به یکدیگر مالیده و سپس به مخاطب می گوید خانه ای در نظر دارم که مورد پسند شما خواهد بود نشانگر این است که ذهنیت شخص خوب بوده و انتظار دارد که مشتری خانه را پسندیده و خریداری می کند.همین عمر می تواند برای خریدار نیز رخ دهد به نحوی که بعد از معرفی خانه خریدار دست های خود را با سرعت به هم مالیده و می گوید : بریم خانه را ببینیم ، به این معنی است که مشتری ذهنیت مثبی از پیشنهاد شما داشته و انتظار دارد که خانه مورد پسند او واقع شود.حال فکر کنید متصدی کف دست های خود را به آرامی مالیده و به شما می گوید این خانه مورد پسند شما خواهد بود شما او را آدمی زیرک یا متقلب فرض می کردید.چشمان نیز در بعضی اوقات کمک می کند که متوجه ذهنیت شخص شویم برای مثال شخصی که در حال نگاه از گوشه چشم خود می باشد و به آرامی دست های خود را مالیده نشان دهنده تفکر منفی در مورد موضوع بوده.

 

زمینه نیز می بایست همیشه در یاد ما باشد زیرا مردی که در هوا سرد دست های خود را به هم مالیده و پاهای خود را جمع کرده و در حال مکالمه با شما می باشد ذهنیت مثبت یا منفی در مورد موضوع نداشته و تنها هوا سرد باعث انجام این حرکت شده.

امتیاز دهید