نوشته‌ها

,

چهره در زبان بدن

حالت چهره

به حرکت و موقعیت عضله های زیر پوست صورت بستگی دارد. حرکات این عضله ها عواطف یک شخص را به ناظرین منتقل می کند. انسان می تواند به صورت آگاه و یا ناخودآگاه حالت چهره خود را تغییر دهد و مکانیزم های عصبی کنترل این  حالتهای مختلف را بر عهده دارند. حرکاتی که انسان به خواسته خود انجام می دهد بیشتر در معاشرت های اجتماعی می باشد و دارای یک مسیر قشری در مغز هستند در مقابل بر این باور هستیم که حرکات چهره ناخودآگاه به صورت ذاتی می باشد و یک مسیر قشری دیگری در مغز را دارا می باشند.احساسات نیز بر روی حالت های چهره تاثیر گذاشته برای مثال احساس گناه در چهره می تواند باعث نمایش حالت ناراحتی و یا پشیمانی شود.

چشم ها یکی از قسمت های مهم در حالتهای چهره می باشد تا جایی که حتی می توان از تعداد پلکهای زده شده بوسیله شخص متوجه شد که آیا شخص دارای استرس و اضطراب می باشد و یا در حال دروغ گویی می باشد.

توجه داشته باشید که ممکن است شما تمامی این حالات را در یک فرد مشاهده نکنید.

 

حالت ترس

وقتی ترس در انسان اینجاد می شود حالت چهره :

ابروها به سمت هم جمع شده اندچهره ترس در زبان بدن_fear face in bodylangauge

پلک بالا باز شده و قسمت سفیدی بالای چشم قابل دیدن است

پلک پایینی چشم منقبض می شود و به سمت بالا کشیده شده

لبها کشیده ، منقبض  و به سمت عقب رفته اند

چروک های افقی بر روی پیشانی

دهان باز شده

حالت شادیچهره شادی در زبان بدن_happy face in bodylanguage

لبها کشیده وگوشه ی آنها به سمت بالا رفته اند

به علت وقوع لبخند لپ ها به سمت عقب رفته اند

چروک های کنار چشم در خنده های واقعی بوجود می آید.

حالت ناراحتی

قسمت داخلی ابروها بالا و به سمت هم جمع شده اند

گوشه های لب ها به سمت پایین می آیندچهره ناراحتی در زبان بدن_sad face in bodylanguage

مثلثی که با بالا رفتن ابرو و گوشه چشم ایجاد میشود

نگاه کردن به سمت پایین

گوشه داخلی پلک به سمت بالا رفته

لرزش لب زیرین

حالت تنفر

چشم های کشیده شده و به حالت نیم باز

(بعضی اوقات برای دقیق نگاه کردن به چشم فشار آورده میشود، این حالت در تنفر نیز ایجاد می شود)چهره تنفر در زبان بدن_disgust face in bodylanguage

چروکهای روی دماغ

لب بالایی به سمت بالا رفته

گوشه ابروها به سمت پایین کشیده شدهل

بها از یکدیگر جدا می شوند

گوشه های لب به سمت پایین رفته

حالت تعجبچهره تعجب در زبان بدن_surprise face in bodylanguage

ابروها بالا رفته

دهان باز شده

چشم گشاد شده

حالت تعجب می تواند با حالت های دیگر نیز همراه باشد که تشخیص آن کمی سختر خواهد بود

حالت عصبی

مشخصاً حالتهای عصبی در بعضی اوقات قابل مشاهده هستند، همانند زمانی که ابروهای شخص به سمت پایین رفته اما در بعضی اوقات نشانه های عصبی صرفاً یک سری نشانه های سریع (micro expression) یا نشانه های میکرو ثانیه ای می باشند.

نشانه های عصبانیت را می توان در تمام بدن مشاهده کرد و ما به تعدادی که بیشتر مردم آنها را دیده اند اشاره می کینم

دست مشت شده

ابروهای اخمو     چهره عصبانیت در زبان بدن_Angery face in bodylanguage

گاز گرفتن لب

دندان روی هم ساییدن

تکان دادن مداوم پا

لب ها را به داخل دهان بردن، لبهای منقبض شده

 

امتیاز دهید